जग सुंदर झालं !

निळं भोर आकाश,

स्वच्छ होता प्रकाश,

लाटांवर स्वार होत मन हेलकावतं

जेव्हा लोटली होती मी माझी होडी सागरात॥

स्वप्नांचा गाव दूर होता,

मनात तर अगदीच जवळ होता,

मन केंव्हाच पैलतीरावर पोहचल होतं,

जाई-जूई, मोगऱ्यासवे हिंदोळ्यावर हिंदोळत होतं॥

कळलंच नाही काय झालं?

अचानक कसं अंधारुन आलं,

हाऽ हाऽ म्हणता वादळ वार शिडात घुसलं,

उंच उंच लाटांच्या तडाख्यात अस्तित्व हेलकावलं

होडी झाली उध्वस्त ,

उरलं ओंडक्यावर जीवित्व,

हे वादळाचं येणं किती सुंदर झाल!

भयावह वाटेवर प्रेम करायला शिकवून गेलं॥

स्वप्नातल गाव राहून गेलं,

खडतर रस्त्याविना जगणं अवघड झालं,

अनोळखी किणाऱ्यावर उतरणं झालं,

मृत्यूवर मात करुन जग सुंदर झालं॥

2 thoughts on “जग सुंदर झालं !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s